Dokumenty rekrutacyjne do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie:
1. KARTĘ ZGŁOSZENIA;
2. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY;
3. ORAZ DWA ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE.

należy złożyć w sekretariacie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w terminie od 22 maja do 9 czerwca 2017r. w godz. 9.00 – 15.00.

W okresie od 23 do 26 czerwca 2017 należy uzupełnić złożone dokumenty
o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Podczas składania oryginałów dokumentów kandydat otrzyma KARTĘ upoważniającą go do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej z wyznaczonym terminem rozmowy.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie od 28 czerwca – 30 czerwca 2017.

Zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacyjno-kwalifikacyjny.

 

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego to złożenie w sekretariacie lub przesłanie pocztą KARTY ZGŁOSZENIA, KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO, DWÓCH ZDJĘĆ LEGITYMACYJNYCH oraz OŚWIADCZENIA RODZICA.

Uzupełnienie złożonych dokumentów rekrutacyjnych o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w terminie od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r.

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego to rozmowa kwalifikacyjna, którą przechodzi każdy kandydat do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie oraz analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów zawartych w świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o wynikach egzaminu kwalifikacyjnego.

Etap trzeci to podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie.

Etap czwarty to podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie.

 

Wyciąg ze statutu:

1. Szkoła jest szkołą bezrejonową i prowadzi nabór uczniów z terenu całego kraju.

2.Uczniem Szkoły może zostać każdy absolwent gimnazjum, który:

zaakceptuje statut i regulamin szkoły;
złoży wymagane dokumenty

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną w składzie :

dyrektor jako przewodniczący;
wyznaczeni nauczyciele.

4. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna corocznie opracowuje regulamin rekrutacji obowiązujący w danym roku szkolnym, który jest udostępniony w sekretariacie Szkolnym – w formie pisemnej oraz na stronie internetowej.

5. Regulamin rekrutacyjno-kwalifikacyjny określa zasady rekrutacji.

6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składa w sekretariacie szkoły (lub wysyła listem poleconym, podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów):

kartę zgłoszenia do LO;
kwestionariusz osobowy;
świadectwo ukończenia gimnazjum;
zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego dla gimnazjum;
dwa zdjęcia legitymacyjne;
oświadczenie rodzica.

7. Z przebiegu prac komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista kandydatów oraz uzyskana przez nich ilość punktów.

8. Do szkoły przyjmowani są w pierwszym rzędzie uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów.

9.Listę kandydatów przyjętych do szkoły Dyrektor ogłasza się w terminie do 10 lipca.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego.

11. O przyjęciu do Szkoły ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.