Dokumenty rekrutacyjne do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie:
1. karta zgłoszenia
2. kwestionariusz osobowy
3. dwa zdjęcia legitymacyjne

należy złożyć w sekretariacie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w godz. 9.00 – 15.00.

Podczas składania oryginałów dokumentów kandydat otrzyma kartę upoważniającą go do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej z wyznaczonym terminem rozmowy.

Etap I

Maj 2018 r.

Przynosisz do sekretariatu NLO kartę zgłoszenia, kwestionariusz osobowy, dwa zdjęcia legitymacyjne oraz oświadczenie rodziców.

Czerwiec 2018 r.

Uzupełniasz złożone dokumenty o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Etap II

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do NLO

Etap III

rozmowa kwalifikacyjna

Etap IV

lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do NLO

Zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacyjno-kwalifikacyjny.

 

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego to złożenie w sekretariacie lub przesłanie pocztą KARTY ZGŁOSZENIA, KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO, DWÓCH ZDJĘĆ LEGITYMACYJNYCH oraz OŚWIADCZENIA RODZICA.

Uzupełnienie złożonych dokumentów rekrutacyjnych o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć  22 lub 25 czerwca 2018 r.

Drugi etap postępowania rekrutacyjnego to rozmowa kwalifikacyjna, którą przechodzi każdy kandydat do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie oraz analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów zawartych w świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o wynikach egzaminu kwalifikacyjnego.

Etap trzeci to podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie.

Etap czwarty to podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie.

 

Wyciąg ze statutu:

1. Szkoła jest szkołą bezrejonową i prowadzi nabór uczniów z terenu całego kraju.

2.Uczniem Szkoły może zostać każdy absolwent gimnazjum, który:

zaakceptuje statut i regulamin szkoły;
złoży wymagane dokumenty

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną w składzie :

dyrektor jako przewodniczący;
wyznaczeni nauczyciele.

4. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna corocznie opracowuje regulamin rekrutacji obowiązujący w danym roku szkolnym, który jest udostępniony w sekretariacie Szkolnym – w formie pisemnej oraz na stronie internetowej.

5. Regulamin rekrutacyjno-kwalifikacyjny określa zasady rekrutacji.

6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składa w sekretariacie szkoły (lub wysyła listem poleconym, podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów):

kartę zgłoszenia do LO;
kwestionariusz osobowy;
świadectwo ukończenia gimnazjum;
zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego dla gimnazjum;
dwa zdjęcia legitymacyjne;
oświadczenie rodzica.

7. Z przebiegu prac komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista kandydatów oraz uzyskana przez nich ilość punktów.

8. Do szkoły przyjmowani są w pierwszym rzędzie uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów.

9.Listę kandydatów przyjętych do szkoły Dyrektor ogłasza się w terminie do 10 lipca.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego.

11. O przyjęciu do Szkoły ucznia w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.