Justyna Nowicka

Justyna Nowicka

Pedagog szkolny

Dyżury: czwartki 14.30 – 16.30 

Anna Sarna

Psycholog

Dyżury: czwartek 8.00 – 17.00

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej pracującym z dziećmi i młodzieżą. Mój cel to służyć pomocą i inspirować. Zawód, który wykonuję jest moją pasją, a najlepszą nagrodą za pracę z drugim człowiekiem jest jego uśmiech.

Karolina Janiszewska

Karolina Janiszewska

Pedagog specjalny

Dyżury: wtorki 8.30 – 9.50 

Zadania pedagoga specjalnego

Dla ucznia

Możesz:

  • porozmawiać o problemach szkolnych
  • pomówić o braku akceptacji w grupie
  • rozwiązać trudną sprawę
  • otrzymać radę lub wsparcie
  • porozmawiać jak tworzyć dobre relacje z rodzicami i nauczycielami
  • być wysłuchanym

Dla rodziców

Kiedy warto umówić się na spotkanie?

  • jeśli niepokoją Was zachowania lub wyniki w nauce Waszych dzieci
  • jeśli pragniecie skutecznie wspierać swoje dzieci w trudnych sytuacjach
  • jeśli potrzebujecie rady i wsparcia

Ważne adresy i telefony

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Pomaga ofiarom przemocy
Adres: ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew
Telefon: 62 7421184
Telefon całodobowy: 668 473 977


Niebieska Linia

Dla ofiar przemocy bezpłatna infolinia:
Telefon: 0 801 12 00 02


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 

Telefon: 116 111


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew 
Telefon: 62 742 01 61


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Adres: ul. Słowackiego 14, 63-300 Pleszew 
Telefon: 62 742 16 55

Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie

Adres: ul. Kochanowskiego 6, 63-300 Pleszew
Telefon: 47 77 58 200 00 lub 997


Karan

Terapia osób uzależnionych od narkotyków, grupy wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
Adres:  ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz
Telefon: 62 764 22 60


Pogotowie Narkotykowe

Telefon: 62 765 55 55
Bezpłatna infolinia: 0 800 120 289


Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień dla młodzieży „Wierzenica”

Adres: Wierzenicka 12, 62-006 Kobylnica
Telefon: 663 888 202

Zadania pedagoga specjalnego

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami ( m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny);

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie wymienionych wyżej zadań.