Mediacje

Mediacja jest elementem treningu społecznego, bo pomaga nam w radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych, które są czymś naturalnym.

NAUCZYCIEL:

Agnieszka Witkowska
Religia, WdŻWR

Kategorie

Fakultety

Mediacja jest elementem treningu społecznego, bo pomaga nam w radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych, które są czymś naturalnym – pojawiają się bowiem w każdym aspekcie naszego życia. Nie unikniemy sporów i trudności, ale można je oswoić i wykorzystać dla budowy pozytywnych relacji.

Pokazanie i uświadomienie młodzieży korzyści, wynikających z konstruktywnego komunikowania się między sobą, rozwiązywania konfliktów bez przemocy i agresji w środowisku szkolnym (a także pozaszkolnym) jest elementem wychowania do szanowaniem godności innych oraz odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny.

Celem zajęć fakultatywnych będzie nabycie społecznych kompetencji: współpracy, dialogu, dyskusji, argumentowania, ale i przyjęcia argumentów drugiej strony oraz praktycznych umiejętności niezbędnych w pełnieniu funkcji mediatora. Na warsztatach   z zakresu komunikacji i mediacji młodzież nauczy się: wygłaszać „monolog mediatora” (czyli informować czym jest mediacja i jakie ma zasady), stosować looping (parafrazować wypowiedzi stron tak, by pozbawione były negatywnych emocji) oraz pozna wiele przydatnych sformułowań i metod wykorzystywanych podczas mediacji. Będziemy także ćwiczyć redagowanie ugody, która spisywana jest na zakończenie procesu mediacji. Doświadczenie nabywane podczas licznych symulacji pozwoli na bycie mediatorem w naszym liceum i w życiu codziennym.

Ucząc młodzież w sposób konstruktywny rozwiązywać konflikty – na drodze rozmowy, kompromisu, w znaczący sposób przyczyniamy się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.